Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
45 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngåsGjelder peroral bruk av oksykodon.Nedsatt konsentrasjon av oksykodon (80-90 % ved peroral administrasjon av oksykodon, 50-60 % ved parenteral administrasjon basert på data med andre kraftige induktorer av CYP3A4).
Bør unngås Økt sedasjon og risiko for respirasjonsdepresjon. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for natriumoksybat.
Bør unngåsGjelder peroral bruk av oksykodon.Nedsatt konsentrasjon av oksykodon.
Bør unngåsGjelder peroral bruk av oksykodon.Nedsatt konsentrasjon av oksykodon (80-90 % ved peroral administrasjon av oksykodon, 50-60 % ved parenteral administrasjon, vist med rifampicin). Interaksjonsgraden med rifapentin og rifabutin er ikke studert. Også rifapentin og rifabutin vil forventes å redusere konsentrasjonen, men i mindre grad enn med rifampicin. Generelt sett er rifampicin den kraftigste induktoren, deretter kommer rifapentin, mens rifabutin er den svakeste induktoren av de tre. Som et eksempel er det vist at konsentrasjonen av indinavir reduseres med ca. 90 % ved samtidig bruk av rifampicin, at den reduseres med ca. 70 % ved samtidig bruk av rifapentin (daglig dosering), og at den reduseres med 30-40 % samtidig bruk av rifabutin. Siden den induserende effekten av rifapentin er doseavhengig, vil dosering for eksempel en gang hver tredje dag eller en gang ukentlig vil gi en lavere påvirkning enn daglig dosering.
Bør unngåsGjelder peroral bruk av oksykodon.Nedsatt konsentrasjon av oksykodon (kanskje inntil 80-90 % ved peroral administrasjon av oksykodon, kanskje inntil 50-60 % ved parenteral administrasjon basert på data med andre kraftige induktorer av CYP3A4).
Bør unngås Økt sedasjon/CNS-depresjon, økt toleranse for opiater i etanolfrie perioder, evt. misbruksproblematikk. Hos pasienter som har brukt opioder over tid og kjenner sin egen reaksjon på bruken, finnes det ikke holdepunkter for at inntak av små mengder alkohol gir noen negative effekter.
Bør unngåsGjelder peroral bruk av oksykodon.Nedsatt konsentrasjon av oksykodon (80-90 % ved peroral administrasjon av oksykodon, 50-60 % ved parenteral administrasjon).
Bør unngåsGjelder peroral bruk av oksykodon.Nedsatt konsentrasjon av oksykodon (80-90 % ved peroral administrasjon av oksykodon, 50-60 % ved parenteral administrasjon basert på data med andre kraftige induktorer av CYP3A4).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av oksykodon (80-90 % ved peroral administrasjon av oksykodon, 50-60 % ved parenteral administrasjon basert på data med andre kraftige induktorer av CYP3A4).
Forholdsregler bør tas Økt effekt og økte bivirkniger (sedasjon, CNS-depresjon) av opioider. (Data basert på dyrestudier).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av oksykodon (80-90 % ved peroral administrasjon av oksykodon, 50-60 % ved parenteral administrasjon basert på data med andre kraftige induktorer av CYP3A4).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av oksykodon (2-3 ganger ved peroral administrasjon av oksykodon, 50% ved parenteral administrasjon er vist for den kraftige CYP3A4-hemmeren itrakonazol, en økning i samme størrelsesorden kan forventes her).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av oksykodon (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av oksykodon (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Forholdsregler bør tas Nedsatt effekt av opioider
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av oksykodon (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av oksykodon (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av oksykodon (2-3 ganger ved peroral administrasjon av oksykodon, 50% ved parenteral administrasjon; alt basert på data med den kraftige enzymhemmeren itrazonazol).
Forholdsregler bør tasGjelder esketamin brukt som nesespray (preparatet Spravato).Økt risiko for sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av oksykodon (2-3 ganger ved peroral administrasjon av oksykodon, 50% ved parenteral administrasjon er vist for den kraftige CYP3A4-hemmeren itrakonazol, en økning i samme størrelsesorden kan forventes her).
123