Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Rifampicin - Se substanser
Mirtazapin - N06AX11

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av mirtazapin. Basert på data fra andre kraftige induktorer av CYP3A4, kan man regne med at konsentrajonen av mirtazapin vil synke med 40-70 %.

Interaksjonsmekanisme
Rifampicin øker metabolismen av mirtazapin via CYP3A4.

Dosetilpasning
Dosebehovet av mirtazapin vil være 2-3 ganger høyere i kombinasjon med rifampicin. Interaksjonsgrad vil kunne variere mye og kombinert bruk krever nøye klinisk oppfølging og eventuelt måling av serumkonsentrasjonen av mirtazapin og ytterligere dosejustering ved behov.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Rifabutin er en svakere induktor enn rifampicin, men også rifabutin kan føre til lavere konsentrasjoner av legemidler som det kombineres med, i alle fall av midler som påvirkes i betydelig grad av rifampicin. Ofte er imidlertid graden av påvirkning med rifabutin langt mer usikker enn med rifampicin, siden interaksjoner med rifabutin gjerne er dårligere studert.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
Sitsen JMA, Maris FA, Timmer CJ. Drug-drug interaction studies with mirtazapine and carbamazepine in healthy male subjects. Eur J Drug Metab Pharmacokinet 2001; 26: 109–21.

Spigset O, Molden E. Cytokrom P-450 3A4 – kroppens viktigste arena for legemiddelinteraksjoner. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2832-5.

Spaans E, van den Heuvel MW, Schnabel PG et al. Concomitant use of mirtazapine and phenytoin: a drug-drug interaction study in healthy male subjects. Eur J Clin Pharmacol 2002; 58: 423–9.