Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Mirtazapin - N06AX11
Hydantoinderivater - N03AB

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av mirtazapin (50 %).

Interaksjonsmekanisme
Fenytoin induserer metabolismen av mirtazapin via CYP3A4 og CYP1A2.

Dosetilpasning
Dosebehovet av mirtazapin vil anslagsvis være dobbelt så høyt i kombinasjon med fenytoin. Interaksjonsgrad vil variere mye og mirtazapindosen bør tilpasses ut fra klinisk effekt og evt. bivirkninger. Serumkonsentrasjonsmåling av mirtazapin kan være et hjelpemiddel for å kvalitetssikre dosetilpasningen.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Også andre antidepressiva får sin metabolisme indusert av fenytoin i større eller mindre grad. Det finnes flere antiepileptika som ikke induserer leverenzymer (f. eks. lamotrigin, gabapentin og valproat), men indikasjonsområde og dokumentasjon kan være annerledes.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Spaans E, van den Heuvel MW, Schnabel PG et al. Concomitant use of mirtazapine and phenytoin: a drug-drug interaction study in healthy male subjects. Eur J Clin Pharmacol 2002; 58: 423–9.

Spigset O, Molden E. Cytokrom P-450 3A4 – kroppens viktigste arena for legemiddelinteraksjoner. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2832-5.