Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Atazanavir - Se substanser
Rifampicin - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av atazanavir (70-80 %).

Interaksjonsmekanisme
Induksjon av metabolismen av atazanavir via CYP3A4.

Dosetilpasning
Kombinasjonen bør generelt unngås på grunn av forventet kraftig interaksjon. Dersom legemidlene likevel må kombineres, kan man anta at dosebehovet av atazanavir anslagsvis vil være 4-5 ganger høyere i kombinasjon med rifampicin. Dette vil imidlertid øke risikoen for leverbivirkninger og frarådes derfor. Rifabutin er et langt bedre alternativ, selv om også rifabutin interagerer med atazanavir.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
De aller fleste anti-HIV-midler har en rekke interaksjoner. Valg mellom midene må gjøres på individuelt grunnlag. Rifabutin er en svakere induktor enn rifampicin, men også rifabutin kan føre til lavere konsentrasjoner av legemidler som det kombineres med, men dette skjer ikke for atazanavir. I tillegg hemmer atazanavir metabolismen av rifabutin og metabolitt, og rifabutindosen må derfor tilpasses dette. For detaljer rundt dosering av rifabutin, se preparatomtalen for atazanavir.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
SPC Reyataz