Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
226 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av everolimus, økt risiko for bivirkninger.
Bør unngås Økt konsentrasjon av felodipin (usikkert omfang, men det er trolig snakk om en mangedodling av konsentrasjonen), økt risiko for bivirkninger (hjertebank, ankelødem, ansiktsrødme).
Bør unngås Økt konsentrasjon av enkorafenib (ca. 3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren posakonazol - kanskje inntil 5 ganger basert på farmakokinetisk modellering med ketokonazol). I preparatomtalen til enkorafenib heter det at kombinasjonen bør unngås, men hvis det ikke er mulig bør pasienten overvåkes nøye.
Bør unngås Økt konsentrasjon av eplerenon, økt risiko for bivirkninger (hyperkalemi). Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen til Inspra. Basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, må en i størrelsesorden 5 ganger økning i konsentrasjonen av eplerenon påregnes.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av ritonavir, økt risiko for terapisvikt. Det samme gjelder konsentrasjonen av legemidler som gis i kombinasjonspreparater med ritonavir (som lopinavir).
Bør unngås Økt konsentrasjon av ritonavir.
Bør unngås Økt konsentrasjon av itrakonazol. Basert på data fra studier med ketokonazol, kan en økning på 2-3 ganger forventes. Også økt konsentasjonen av ritonavir, men kanskje fremfor alt de midlene som brukes sammen med ritonavir i faste kombinasjoner, kan øke (rundt en fordobling av konsetrasjonen av paritaprevir, mindre økning for dasabuvir, ingen økning for ombitasvir er vist ved kombinasjon med ketokonazol).
Bør unngås Økt konsentrasjon av sirolimus (i størrelsesorden 10 ganger basert på andre kraftige enzymhemmere), økt risiko for bivirkninger/toksiske effekter.
Bør unngås Økt konsentrasjon av glekaprevir (4-7 ganger) og pibrentasvir (fra 50 % til 3 ganger).
Bør unngås Økt konsentrasjon av kariprazin og aktiv metbolitt (i størrelsesorden en fordobling basert på data med den kraftige hemmeren ketokonazol, evnetuelt mer ved langtidsbehandling på grunn av opphoping av aktiv kariprazinmetabolitt).
Bør unngås Økt konsentrasjon av simvastatin (trolig en mangedobling av konsentrasjonen), økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse). Kombinasjonen er kontraindisert i bl.a. SPC for Zocor og Viekirax.
Bør unngås Økt konsentrasjon av lovastatin (trolig en mangedobling av konsentrasjonen), økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse). Kombinasjonen er kontraindisert bl.a. i preparatomtalene for Mevacor og Viekirax.
Bør unngåsHvis kombinasjonen ikke kan unngås, må dosen av olaparib reduseres.Økt konsentrasjon av olaparib (2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren itrakonazol).
Bør unngås Økt konsentrasjon av rivaroksaban (2-3 ganger), økt risiko for bivirkninger (blødninger). Konsentrasjonsøkningen kan også være avhengig av hvilke anti-HIV-midler som brukes i tillegg til ritonavir. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for rivaroksaban.
Bør unngåsGjelder ved peroral bruk av nimodipin. Ved intravenøs bruk av nimodipin kan midlene kombineres.Økt konsentrasjon av nimodipin. Basert på data med andre dihydropyrinianaloger med tilsvarende grad av førstepassasjemetabolisme, (felodipin, nifedipin) må man forvente at konsentrasjonen kan øke til det femdobbelte eller mer ved bruk av peroral nimodipin samtidig med inntak av sterke hemmere av CYP3A4. Ved bruk av intravenøs nimodipin vil trolig interaksjonsgraden være langt mindre enn dette.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av bupropion (50-60 %); i hovedsak vist for ritonavir i kombinasjon med lopinavir.
Bør unngås Anti-HIV-midler må unngås fra minst en måned før mobilisering av stamceller til minst 7 dager etter infusjon av Zynteglo.
Bør unngås Økt konsentrasjon av edoksaban (kanskje rundt en fordobling basert på data med den kraftige hemmeren ketokonazol), økt risiko for bivirkninger (blødninger). Konsentrasjonsøkningen kan dessuten være avhengig av hvilke anti-HIV-midler som brukes i tillegg til ritonavir.
Bør unngås Anti-HIV-midler må unngås fra minst en måned før mobilisering av stamceller til minst 7 dager etter infusjon av Zynteglo.
Bør unngåsHvis kombinasjonen ikke kan unngås og pasienter bruker ribosiklib i doser på 400 mg/d eller mer, må dosen av ribosiklib reduseres.Økt konsentrasjon av ribosiklib (3-4 ganger)
12345678910...