Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
236 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av østrogenkomponenten (fra ingen effekt til 50 % reduksjon av eninyløstradiol i ulike studier), risiko for nedsatt effekt av antikonsepsjonsmidlene. I tillegg økte konsentrasjoner av visse progestogener (2-3 ganger økning vist for norgestimat/levenorgestrel). Nedsatt konsentrasjon av paritaprevir og dasabuvir (gjelder preparater der disse virketoffene inngår). Etter avsluttet behandling med ritonavirpreparatet vil det ta tiden for resten av inneværende menstrasjonssyklus pluss en hel menstruasjonssyklus til før effekten av p-preparatet vil være tilbake til det opprinnelige.
Bør unngås Mulig økt konsentrasjon av vorikonazol intialt, etter hvert nedsatt konsentrasjon av vorikonazol (fremfor alt ved kronisk behandling med høye doser ritonavir, der en mer enn 80 % reduksjon i vorikonazolkonsentrasjonen er beskrevet). Denne effekten er avhengig av pasientens genetiske status for CYP2C19 (se også under). Konsentrasjonen av de midlene som brukes sammen med ritonavir i faste kombinasjoner kan øke (rundt en fordobling av konsetrasjonen av paritaprevir, en mindre økning for dasabuvir, ingen økning for ombitasvir er vist for ketokonazol).
Bør unngås Økt konsentrasjon av apiksaban. Usikkert omfang, konsentrasjonsøkningen kan dessuten være avhengig av hvilke anti-HIV-midler som brukes i tillegg til ritonavir. Kombinasjonen er kontraindisert ifølge preparatomtalen til apiksaban.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av ritonavir. Basert på data fra andre kraftige induktorer av CYP3A4 må man regne med at konsentrasjonen av ritonavir kan synke med i størrelsesorden 30-40 %. Dermed risikerer man at konsentrasjonen vil synke også for anti-HIV-midler som gis samtidig med ritonavir, med risiko for terapisvikt som resultat.
Bør unngåsFlutikasonpropionat kan gis ved behandling med Paxlovid for covid-19, men bør unngås ved langtidsbehandling med ritonavir.Økt konsentrasjon av flutikason (inntil 350 ganger økning er beskrevet ved bruk av flutikasonpropionat nesespray kombinert med ritonavir). Det finnes en lang rekke kasuistikker der systemiske glukokortikoideffekter er beskrevet, inklusive Cushings syndrom og binyrebarksuppresjon ved kombinert bruk i mer enn 2 uker.
Bør unngåsBudesonid kan gis ved behandling med Paxlovid for covid-19, men bør unngås ved langtidsbehandling med ritonavir.Økt konsentrasjon av budesonid (4-6 ganger økning basert på data med de kraftige enzymhemmerne itrakonazol og ketokonazol), risiko for systemiske glukokortikoideffekter inklusive Cushings syndrom og binyrebarksuppresjon ved kombinert bruk i mer enn 2 uker.
Bør unngås Økt konsentrasjon av triazolam (20 ganger).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av petidin (60-70 %), økt konsentrasjon av den toksiske metabolitten norpetidin (50 %).
Bør unngås Økt konsentrajon av dapoksetin (2 ganger for summen av dapoksetin og den aktive metabolitten desmetyldapoksetin).
Bør unngås Økt konsentrasjon av lurasidon (i størrelesesorden 8-10 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol). Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for lurasidon.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av ritonavir, økt risiko for terapisvikt. Det samme gjelder konsentrasjonen av legemidler som gis i kombinasjonspreparater med ritonavir (som lopinavir).
Bør unngås Økt konsentrasjon av ibrutinib (5-15 ganger basert på data fra simuleringsstudier samt studier med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Bør unngås Økt konsentrasjon av simeprevir (7-10 ganger basert på data med den krafitge enzymhemmeren ritonavir)
Bør unngås Økt konsentrasjon av bosutinib (i størrelesesorden inntil 10 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Bør unngås Økt konsentrasjon av rupatadin (i størreleseorden 10 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Bør unngås Økt konsentrasjon av regorafenib, nedsatt konsentrasjon av dn aktive metabolittene M-2 og M-5. Uforutsigbar nettoeffekt på virkningen av regorafenib.
Bør unngås Økt konsentrasjon av avanafil (13 ganger).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av ritonavir. Basert på data fra andre kraftige induktorer av CYP3A4 må man regne med at konsentrasjonen av ritonavir kan synke med i størrelsesorden 30-40 %. Dermed risikerer man at konsentrasjonen vil synke også for anti-HIV-midler som gis samtidig med ritonavir, med risiko for terapisvikt som resultat.
Bør unngåsGjelder ved peroral bruk av nimodipin. Ved intravenøs bruk av nimodipin kan midlene kombineres.Økt konsentrasjon av nimodipin. Basert på data med andre dihydropyrinianaloger med tilsvarende grad av førstepassasjemetabolisme, (felodipin, nifedipin) må man forvente at konsentrasjonen kan øke til det femdobbelte eller mer ved bruk av peroral nimodipin samtidig med inntak av sterke hemmere av CYP3A4. Ved bruk av intravenøs nimodipin vil trolig interaksjonsgraden være langt mindre enn dette.
Bør unngås Økt konsentrasjon av isradipin. Basert på data med andre dihydropyrinianaloger med tilsvarende grad av førstepassasjemetabolisme, (felodipin, nifedipin) må man forvente at konsentrasjonen kan øke til det femdobbelte eller mer ved samtidig inntak av sterke hemmere av CYP3A4.
12345678910...