Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Vorikonazol - J02AC03
Ritonavir - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Mulig økt konsentrasjon av vorikonazol intialt, etter hvert nedsatt konsentrasjon av vorikonazol (fremfor alt ved kronisk behandling med høye doser ritonavir, der en mer enn 80 % reduksjon i vorikonazolkonsentrasjonen er beskrevet). Denne effekten er avhengig av pasientens genetiske status for CYP2C19 (se også under). Konsentrasjonen av de midlene som brukes sammen med ritonavir i faste kombinasjoner kan øke (rundt en fordobling av konsetrasjonen av paritaprevir, en mindre økning for dasabuvir, ingen økning for ombitasvir er vist for ketokonazol).

Interaksjonsmekanisme
Ritonavir hemmer metabolismen av vorikonazol via CYP3A4. Ved kronisk behandling vil metabolismen av vorikonazol induseres via andre CYP-enzymer, i hovedsak CYP2C19. Hos langsomme metabolisører via CYP2C19 vil det ikke oppstå noen enzyminduksjon, og hemmingen via CYP3A4 vil være den eneste interaksjonsmekanismen. Induksjonseffekten er i tillegg avhengig av ritonavirdosen. Vorikonazol kan føre til nedsatt metabolisme av anti-HIV-midlene.

Dosetilpasning
Dosebehovet av vorikonazol vil være endret i kombinasjon med ritonavir. Dosereduksjonen av anti-HIV-midlet vanskeliggjøres hvis det brukes faste kombinasjoner, siden økningen av konsentrasjonen av de ulike komponentene som inngår ikke vil være like stor for alle. Derfor vil det, hvis mulig, være enklere å unngå kombinasjonen enn å dosejustere. Produsenten av preparatet Viekirax kontraindiserer samtidig bruk pga. uforutsigbar effekt. Hvis kombinasjonen ritonavir + vorikonazol er helt nødvendig, vil det være en fordel å genotype pasienten med tanke på CYP2C19-status før oppstart med vorikonazol. Hos raske metabolisører via CYP2C19 (ca. 95 % i befolkningen) vil konsentrasjonen av vorikonazol synke, mens vorikonazolkonsentrasjonen vil kunne øke til inntil det flerdobbelte hos langsomme metabolisører via CYP2C19.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-