Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
19 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Mulig nedsatt effekt av antiepileptika (vist i kasuistikker for valproat og fenytoin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av klonazepam (20-40 % basert på data med andre kraftige enzyminduktorer).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av klonazepam (varierende grad av reduksjon i ulike studier).
Forholdsregler bør tasGjelder ikke ved sporadisk kombinasjonsbruk. Merk for øvrig informasjon under "Monitorering".Økt risiko for CNS-depressive effekter, spesielt sedasjon og respirasjonsdepresjon.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av klonazepam (50 %), Nedsatt, økt eller uforandret konsentrasjon av fenytoin.
Forholdsregler bør tas Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for sedasjon/CNS-despresjon , fremfor alt i kombinasjon med sederende antiepileptika. Større mengder etanol reduserer krampeterskelen.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for sedasjon. Mulig risiko for paradoksale effekter. Økt toleranse for benzodiazepiner i etanolfrie perioder hos alkoholikere, misbruksproblematikk. Større mengder etanol reduserer krampeterskelen.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for CNS-depressive effekter, spesielt sedasjon og respirasjonsdepresjon.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av klonazepam (20-40 %)
Forholdsregler bør tas Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for CNS-depressive effekter, spesielt sedasjon og respirasjonsdepresjon.
Forholdsregler bør tas Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Ingen tiltak nødvendig Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt sedasjon av benzodiazepiner
Ingen tiltak nødvendig Økt CNS-depresjon
Ingen tiltak nødvendig Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt sedasjon og muligens også redusert anxiolytisk effekt av benzodiazepiner.