Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
32 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av rosuvastatin (gjennomsnittlig 7 ganger i studie), økt risiko for perifere bivirkninger (muskelsmerter, rabdomyolyse). Samtidig innebærer interaksjonen fare for mangelfull lipidsenkende effekt pga av redusert opptak av rosuvastatin i lever via OATP1B1. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Crestor.
Bør unngåsGjelder ikke nødvendigvis alle statiner (se under).Økt konsentrasjon av statinet. I en studie ble økningen i konsentrasjonen av rosuvastatin 5-doblet. Basert på statinens avhengighet av OATP1B1 for å bli inaktivert, vil man anta at økningen i konsentrasjonen av simvastatin og lovastatin vil være enda større, mens økningen for atorvastatin kan være noe større, økningen for pravastatin vil kunne være i samme område som for rosuvastatin, mens økningen av fluvastatin vil være minst.
Bør unngåsKombinasjonen med statinet bør unngås når pasienten også behandles med ciklosporin.Økt konsentrasjon av pravastatin (usikkert omfang, men trolig omtrent som for atorvastatin, der økningen er 3-4 ganger når letemovir er gitt uten ciklosporin. Hvis ciklosporin også brukes, vil rosuvastatinkonsentrasjonen trolig bli ekstremt høy).
Bør unngås Betydelig økt konsentrasjon av rosuvastatin med kraftig økt risiko for muskelbivirkninger.
Bør unngås Betydelig økt risiko for rabdomyolyse. Flere tilfeller (inkludert noen dødsfall) er rapportert hos pasienter som har brukt denne kombinasjonen.
Forholdsregler bør tas Mulig økt konsentrasjon av warfarin, økt INR. Omlegging av kosten samtidig med oppstart med statinbehandling, med lavere inntak av vegetabilsk fett som er rikt på vitamin K, vil også øke INR.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av rosuvastatin (ca. 70 %).
Forholdsregler bør tas Mulig gjensidig påvirkning av konsentrasjonen og/eller effekten av buleviritid og statinet.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av rosuvastatin (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av rosuvastatin (40-50 %).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av rosuvastatin (2-3 ganger).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av rosuvastatin (ca. 70 %).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av rosuvastatin (80-90%).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av rosuvastatin (2-3 ganger).
Forholdsregler bør tas Økt kosentrasjon av rosuvastatin (ca. 2 ganger)
Forholdsregler bør tas Mulig økt konsentrasjon av rosuvastatin (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av rosuvastatin (30-50 % ved bruk av kloidogrel 75 mg/d, inntil en fordobling ved bruk av klopidogrel 300 mg/d).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av rosuvastatin (2-3 ganger).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av rosuvastatin (ca. 2 ganger).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av rosuvastatin (ukjent omgfang).
12