Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Ciklosporin - L04AD01
Rosuvastatin - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av rosuvastatin (gjennomsnittlig 7 ganger i studie), økt risiko for perifere bivirkninger (muskelsmerter, rabdomyolyse). Samtidig innebærer interaksjonen fare for mangelfull lipidsenkende effekt pga av redusert opptak av rosuvastatin i lever via OATP1B1. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Crestor.

Interaksjonsmekanisme
Ciklosporin hemmer OATP1B1-mediert hepatisk eliminasjon/opptak av rosuvastatin.

Dosetilpasning
Kombinasjonen er kontraindisert i produktinformasjon/SPC til Crestor og bør generelt unngås på grunn av forventet kraftig interaksjon og stor individuell variasjon i interaksjonsgrad. Dersom legemidlene likevel må kombineres, kan dosen av rosuvastatin forsøksvis reduseres under nøye klinisk oppfølging, inkludert monitorering av kreatinkinase (CK).

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Serumkonsentrasjon av pravastatin og fluvastatin kan også øke noe med ciklosporin, men disse statinene regnes som sikrere sammen med ciklosporin og er førstevalg hos transplanterte pasienter.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
SPC Crestor