Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Darolutamid - L02BB06
Statiner - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
Gjelder ikke nødvendigvis alle statiner (se under).

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av statinet. I en studie ble økningen i konsentrasjonen av rosuvastatin 5-doblet. Basert på statinens avhengighet av OATP1B1 for å bli inaktivert, vil man anta at økningen i konsentrasjonen av simvastatin og lovastatin vil være enda større, mens økningen for atorvastatin kan være noe større, økningen for pravastatin vil kunne være i samme område som for rosuvastatin, mens økningen av fluvastatin vil være minst.

Interaksjonsmekanisme
Redusert transport av statiner fra plasma til leveren via transportpumpene OATP1B1, OATP1B3 og BCRP.

Dosetilpasning
Det er usikkert hvor store dosereduksjon som trengs av statinene. For de statinene som påvirkes i størst grad, kan en så stor dosereduksjon som det som trengs være vanskelig å få til i praksis. For fluvastatin, se under.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Hvis man velger å behendle med et statin, må pasienten følges opp med tanke på bivirkninger av statinet uansett hvilket middel man velger.

Legemiddelalternativer
Trolig vil fluvastatin være det statinet som påvirkes i minst grad. Det kan derfor være rimelig å bruke dette midlet og eventuelt starte med en lav dose, dersom et statin er indisert.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
SPC Nubeqa