Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
57 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av flere av midlene, likevel risiko for serotonergt syndrom.
Bør unngås Risiko for serotonergt syndrom.
Bør unngås Økt konsentrasjon av eliglustat (8-9 ganger).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av den aktive kodeinmetabolitten morfin, risiko for terapisvikt av kodeinbehandling (manglende analgetisk effekt).
Bør unngås Risiko for alvorlig CNS-toksisitet.
Bør unngås Økt mortalitetsrisiko ved tamoksifenbehandling mot brystkreft
Bør unngås Økt konsentrasjon av atomoksetin (i gjennomsnitt 6-7 ganger), økt risiko for bivirkninger.
Bør unngås Risiko for serotonergt syndrom.
Bør unngåsKan kombineres hvis det er påkrevet og pasienten overvåkes.Økt risiko for serotonergt syndrom.
Bør unngås Økt konsentrasjon av perfenazin (gjennomsnittlig 7 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger
Bør unngås Økt konsentrasjon av sertindol (gjennomsnittlig 2-3 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (QT-forlenging)
Bør unngås Økt konsentrasjon av nortriptylin (gjennomsnittlig 3-5 ganger i interaksjonsstudier), økt risiko for bivirkninger (antikolinerge; svimmelhet, munntørrhet m.m.)
Bør unngås Økt konsentrasjon av metoprolol (gjennomsnittlig 6 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (lav puls, slapphet, svimmelhet)
Bør unngås Økt risiko for serotonergt syndrom gjennom farmakodynamisk interaksjon. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Seroxat.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av den aktive metabolitten O-desmetyltramadol, økt risiko for terapisvikt av tramadol (manglende analgetisk effekt). Samtidig økt risiko for serotonergt syndrom gjennom farmakodynamisk interaksjon
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av pitolisant (rundt en forbobling).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av trisykliske antidepressiva (ca. 5 ganger for desipramin; trolig omtrent det samme for nortriptylin. Kanskje i størrelsesorden en fordobling for øvrige trisykliske antidepressiva), økt risiko for toksiske effekter. Kombinert bruk med klopipramin innebærer også en økt risiko for serotonerge bivirkninger gjennom farmakodynamisk interaksjon.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av Vortioksetin (2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren bupropion).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av paroksetin (inntil 100%).
Forholdsregler bør tas Mulig økt risiko for serotonergt syndrom.
123