Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Lasmiditan - N02CC08
Selektive serotoninreopptakshemmere - N06AB

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Mulig økt risiko for serotonergt syndrom.

Interaksjonsmekanisme
Additive farmakodynamiske effekter med økt serotoninstimulering som resultat.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges opp med tanke på serotonerge bivirkninger (nevromuskulær overaktivitet, endret mental status, svette m.m.), spesielt ved oppstart av behandling og ved doseøkninger. Ved slike bivirkninger bør behandlingen stoppes.

Legemiddelalternativer
Nortriptylin, reboksetin, minaserin og mirtazapin er eksempler på antidepressiva uten signifikante serotoninstimulerende effekter.

Kildegrunnlag
Kasusrapporter

Kilder
SPC Rayvow

Spigset O. Serotonergt syndrom - en særegen legemiddelbivirkning. Norsk Farmasøytisk Tidsskrift 2011, nr. 3, 11-13.