Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Lovastatin - Se substanser
Amlodipin - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
Gjelder bare ved lovastatindoser over 20 mg

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av lovastatin (inntil en fordobling basert på data med simvastatin), økt risiko for muskelbivirkninger inklusive rhabdomyolyse.

Interaksjonsmekanisme
Amlodipin hemmer metabolismen av lovastatin via CYP3A4.

Dosetilpasning
Ved samtidig bruk av midlene bør ikke lovastatindosen overstige 20 mg/d.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-