Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
7 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Mulig nedsatt effekt av antiepileptika (vist i kasuistikker for valproat og fenytoin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av etinyløstradiol (10-15 %), men i langt større grad av progestogenet (40-50 %; vist for gestoden).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av valproat (30-60 %). Jo høyere felbamatdose, jo større økning i valproatkonsentrajonen; dessuten ser effekten ut til å være kraftigst hos barn. Risiko for toksiske effekter av valproat (kvalme, oppkast, svimmelhet, tretthet, kognitive forstyrrelser m.m.). Minimale endinger i konsentrasjonen av felbamat, selv om en viss reduksjon i konsentrasjonen (i størrerlsesorden 20 %) er rapportert i noen studier.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for sedasjon/CNS-despresjon , fremfor alt i kombinasjon med sederende antiepileptika. Større mengder etanol reduserer krampeterskelen.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av fenytoin (20-40 %). Nedsatt konsentrasjon av felbamat (20-30 %).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av fenobarbital (inntil 30-50 %, motstridende data).
Forholdsregler bør tas Økt INR er rapportert hos en enkelt pasient en i usikker kasusrapport (økningen i INR kunne like gjerne skyldes at karbamazepin og fenobarbital ble seponert).