Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Kobicistat - Se substanser
Docetaksel - L01CD02

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av docetaksel (om lag en fordobling i en studie med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol), økt fare for bivirkninger (bl.a. reduksjon i hvite blodceller og hudaffeksjon)

Interaksjonsmekanisme
Hemmet metabolisme av docetaksel via CYP3A4.

Dosetilpasning
Dosebehovet av docetaxel vil anslagsvis kunne være ca 50% lavere mens kombinasjonsbehandling med kobicistat pågår, men interaksjonsgrad vil variere mye. Det er derfor viktig med nøye klinisk oppfølging av blant annet leukocyttstatus i blod.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Stribild

Spigset O, Molden E. Cytokrom P-450 3A4 - kroppens viktigste arena for legemiddelinteraksjoner. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2832-5.

Engels FK, et al. Influence of high-dose ketoconazole on the pharmacokinetics of docetaxel. Cancer Biol Ther 2006;5:833-9