Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
21 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngåsGjelder kun peroral levende vaksine, ikke tyfoidvaksine for injeksjon. Gjelder ikke metenamin.Risiko for nedsatt vaksinerespons.
Bør unngås Økt risiko for metotreksatbivirkninger (pancytopeni; redusert nydannelse av blodceller/plater)
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av digoksin (i gjenomsnitt 20-30 %). En økning på 75 % er beskrevet hos en pasient.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av dapson (40-50 %) med økt risiko for methemoglobinemi.
Forholdsregler bør tas Mulig økt risiko for hyponatremi og hyperkalemi.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av den aktive metabolitten til seleksipag (kanskje anslagsvis en fordobling basert på data med trimetoprim og andre CYP2C8-substrater).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av dasabuvir.
Forholdsregler bør tasGjelder bredspektrede antibiotika gitt peroraltKan gi økt antikoagulasjonseffekt med økt INR.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyperkalemi
Forholdsregler bør tasGjelder bare ved bruk av trimetoprim over lengre tid enn noen få dager.Mulig økt risiko for hyponatremi og hyperkalemi.
Forholdsregler bør tasGjelder bare ved bruk av høye doser trimetoprim (10-20 mg/kg kroppsvekt/døgn) i behandlingen av Pneumocystis jirovecii og liknende infeksjoner. Ingen tiltak nødvendig ved bruk av trimetoprim i vanlige doser ved for eksempel urinveisinfeksjoner.Økt konsentrasjon av lamivudin. En økning på 40-50 % er beskrevet ved en trimetoprimdosering på 160 mg/d. Ved bruk av høyere trimetoprimdoser kan trolig økningen bli langt større.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av fenytoin (gjennomsnittlig 50 % i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyperkalemi
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av pioglitazon (40-50 %).
Ingen tiltak nødvendig Mulig økt s-kreatinin, mulig økt risiko for nefrotoksisitet
Ingen tiltak nødvendig Mulig risiko for nedsatt antikonsepsjonseffekt. Både mellomblødninger og uønskede graviditeter er rapportert i enkelttilfeller, i hovedsak for for aminopenicilliner og tetrasykliner. Epidemiologiske studier har på den annen side ikke påvist noen overhyppighet av uønskede graviditeter, og farmakokinetiske studier har heller ikke påvist noen redukasjon av konsentrasjonen av etinyløstradiol ved samtidig behandling med antibiotika. Den kliniske relevansen av enkeltrapportene er derfor høyst usikker.
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av rosiglitazon (30 %)
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av metformin (30-40 %).
Ingen tiltak nødvendig Mulig økt risiko for hyperkalemi
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt konsentrasjon av trimetoprim
12