Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Johannesurt - Se substanser
Nevirapin - J05AG01

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av nevirapin (30-40 % eller mer).

Interaksjonsmekanisme
Johannesurt øker metabolismen av nevirapin via CYP3A4.

Dosetilpasning
Dosebehovet av nevirapin vil være høyere i kombinasjon med johannesurt. Siden interaksjonsgrad vil variere mye, vil det som hovedregel være enklest å sepnere johannesurt. I preparatomalen til nevirapin heter det at samtidig bruk av nevirapin og johannesurt ikke må brukes samtidig.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Som et alternativ til johannserurt kan oppstart med et annet antidepressivt legemiddel, for eksempel et SSRI-preparat, eventuelt vurderes. Observer at det tar 1-2 uker fra johannesurt seponeres til interaksjonseffekten er borte.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
de Maat MMR, Hoetelmans RMW, Mathot RAA et al. Drug interaction between St John’s wort and nevirapine. AIDS 2001; 15: 420–1.

Spigset O, Molden E. Cytokrom P-450 3A4 – kroppens viktigste arena for legemiddelinteraksjoner. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2832-5.

Zhou SF, Lai X. An update on clinical drug interactions with the herbal antidepressant St. John's wort. Curr Drug Metab 2008; 9: 394-409.