Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
36 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngåsGjelder NSAID-preparater i høye doser.NSAID-preparater kan motvirke den immunstimulerende effekten av mifamurtid.
Bør unngås Økt blødningsrisiko gjennom kombinert hemming av blodplateaggrerering og koagulasjonsfaktorer. Studier indikerer at interaksjonen manifesterer seg hovedsaklig hos eldre pasienter
Bør unngåsGjelder ved bruk av høye doser metotreksat intravenøst som kreftbehandling. Ved bruk av lave doser metotreksat til injeksjon eller peroralt som immunsuppressiv behandling (for eksempel ved revmatoid artritt eller psoriasis), kan midlene kombineres hvis forholdsregler tas.Økt konsentrasjon av metotreksat (30-40 % basert på studier med høydose acetylsalisylsyre), økt risiko for benmargsdepresjon og andre toksiske effekter.
Bør unngåsGjelder hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.Økt risiko for nefrotoksisitet
Bør unngås Økt blødningsrisiko.
Forholdsregler bør tas Økt blødningsrisiko.
Forholdsregler bør tas Mulig økt blødningsrisiko.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av diklofenak (gjennomsnittlig 60% i interaksjonsstudie)
Forholdsregler bør tasGjelder ikke ved sporadisk bruk av NSAIDs. Merk for øvrig informasjon under "Monitorering".Mulig økt risiko for gastrointestinal blødning (inntil en tredobling til femdobling i risikoen i noen studier, ingen til beskjeden risikoøkning i andre studier).
Forholdsregler bør tas Mulig økt risiko for nefrotoksistet (vist for ibuprofen)
Forholdsregler bør tasInteraksjonen gjelder bare tenofovir-disoproksil, ikke tenofovir-alafenamid. Den er spesielt viktig hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon på forhånd.Økt risiko for nefrotoksistet.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for nefrotoksistet. I preparatomtalen for streptozocin er det angitt at midlet ikke skal brukes sammen med andre potensielt nyretoksiske legemidler, men i preparatomtalene for de andre midlene er et angitt at kombinasjonen kan brukes med forsiktighet.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for magesår og mageblødning
Forholdsregler bør tas Økt blødningsrisiko. Inntil en fordobling av risikoen både for gastrointestinale blødninger og for blødninger generelt er beskrevet ved bruk av kombinasjon mellom klopidogrel og et NSAID, sammenlignet med klopidogrel alene, trolig tilsvarende risikoøkning for andre ADP-hemmere. I en annen studie ble det påvist en økt risiko for blod i avføringen ved bruk av kombinasjonen klopidogrel og naproksen. Det er usikkert hvor stor risikoøkningen vil være ved kombinasjon av NSAIDs og dipyridamol.
Forholdsregler bør tasGjelder ved bruk av lave doser metotreksat peroralt eller til injeksjon 1-2 ganger per uke som immunsuppressiv behandling ved for eksempel revmatoid artritt og psoriasis, spesielt ved samtidig nedsatt nyrefunksjon. Ved bruk av høye doser metotreksat til kreftbehandling bør kombinasjonen unngås.Økt konsentrasjon av metotreksat (30-40 % basert på studier med høydose acetylsalisylsyre), økt risiko for benmargsdepresjon. Risikoen er størst hos pasienter med redusert nyrefunksjon. Den er trolig minimal hos pasienter med normal nyrefunksjon som ikke bruker høyere metotreksatdose enn standard (7,5-15 mg/uke). Bruk av folsyre vil trolig redusere risikoen ytterligere.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av digoksin (i igjennomsnitt 30-40 % i to studier).
Forholdsregler bør tasGjelder ikke ved sporadisk bruk av NSAIDs. Merk for øvrig informasjon under "Monitorering".Mulig økt risiko for gastrointestinal blødning (inntil en tredobling til femdobling i risikoen i noen studier med SSRI, ingen risikoøkning i andre studier med SSRI, data på vortikosetin foreligger ikke).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av aminoglykosidet (i hovedsak vist hos nyfødte som har vært behandlet med indometacin eller ibuprofen, dessuten delvis motstridende og noe usikre data).
Forholdsregler bør tasGjelder ved bruk av diklofenak i mer enn enkeltdoser.Økt konsentrasjon av diklofenak (2 ganger), økt risiko for nefrotoksisitet.
Forholdsregler bør tasGjelder hos eldre/skrøpelige pasienter og ellers hos pasienter med allerede nedsatt eller med risiko for nedsatt nyrefuksjon.Nedsatt antihypertensiv effekt, økt risiko for nyresvikt og forverret hjertesvikt.
12