Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
171 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av dasatinib (4-5 ganger ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Bør unngåsGjelder bare når ulipristal brukes over lengre tid (preparatet Esyma), ikke når ulipristal brukes som nødprevensjon i engangsdose (preparatet ellaOne)Økt konsentrasjon av ulipristal (6 ganger basert på data for den kraftige enzymhemmeren ketokonazol)
Bør unngås Opphevet effekt av Saccharomyces boulardii
Bør unngås Økt konsentrasjon av den aktive irinotekanmetabolitten SN-38 (100 % basert på data med den kraftige hemmeren ketokonazol) med risiko for alvorlige toksiske effekter.
Bør unngås Økt konsentrasjon av salmeterol (15-20 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol), risiko for alvorlige systemiske bivirkninger.
Bør unngås Økt konsentrasjon av elbasvir (2 ganger) og grazoprevir (3 ganger) basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol.
Bør unngåsHvis kombinasjonen ikke kan unngås og pasienter bruker ribosiklib i doser på 400 mg/d eller mer, må dosen av ribosiklib reduseres.Økt konsentrasjon av ribosiklib (3-4 ganger basert på den kraftige enzymhemmeren ritonavir).
Bør unngås Økt konsentrasjon av kolkisin (2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol - hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon kan økningen i kolkisinkonsentrasjon bli enda kraftigere), risiko for alvorlige bivirkninger. Fatale tilfeller der kolkisin har vært kombinert med andre CYP3A4-hemmere er rapportert.
Bør unngås Mulig økt konsentrasjon av disopyramid (usikkert omfang).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av vorikonazol (70-80%); økt konsentrasjon av efavirenz (40-50%)
Bør unngås Økt konsentrasjon av trabektedin (60-70 % basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol), økt risiko for alvorlige bivirkninger (rabdomyolyse, nyresvikt, multiorgansvikt, pancytopeni).
Bør unngås Økt konsentrasjon av isavukonazol (inntil 5-6 ganger basert på data med den sterke CYP3A4-hemmeren ketokonazol).
Bør unngås Økt konsentrasjon av alfentanil (6 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (bl.a. opiatindusert respirasjonsdepresjon).
Bør unngås Økt konsentrasjon av budesonid (4-5 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren itrakonazol), risiko for systemiske glukokortikoideffekter inklusive Cushings syndrom og binyrebarksuppresjon.
Bør unngås Økt konsentrasjon av ergotamin, økt risiko for bivirkninger (ergotisme). Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Vfend.
Bør unngåsMidazolam gitt peroralt bør unngås. Når midazolam gis intravenøst, bør dosen reduseres. Som enkeltdose gitt bukkalt i forbindelse med krampeanfall kan trolig vanlig midazolamdose gis.Økt konsentrasjon av midazolam (gjennomsnittlig 10 ganger ved midazolam p.o., ca. 3-4 ganger ved midazolam i.v.)
Bør unngås Mulig økt konsentrasjon av vorikonazol intialt, etter hvert nedsatt konsentrasjon av vorikonazol (fremfor alt ved kronisk behandling med høye doser ritonavir, der en mer enn 80 % reduksjon i vorikonazolkonsentrasjonen er beskrevet). Denne effekten er avhengig av pasientens genetiske status for CYP2C19 (se også under). Konsentrasjonen av de midlene som brukes sammen med ritonavir i faste kombinasjoner kan øke (rundt en fordobling av konsetrasjonen av paritaprevir, en mindre økning for dasabuvir, ingen økning for ombitasvir er vist for ketokonazol).
Bør unngås Økt konsentrasjon av kobimetinib (inntil 7 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren itrakonazol).
Bør unngåsGjelder bare trastuzumabemtansin (preparatet Kadcyla), ikke ordinært trastuzumab (preparatet Herceptin)Økt konsentrasjon av DM1, som er en del av emtansin-komponenten i molekylet trastuzumabemtansin. Den kliniske betydningen av dette er ukjent.
Bør unngås Økt konsentrasjon av erytromycin. Mulig økt risiko for forlenget QT-tid og alvorlige arytmier.
123456789