Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
47 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt risiko for blødning i forbindelse med injeksjonene av alipogentiparvovec. I følge preparatomtalen for Glybera må ikke platehemmere eller antikoagulantia tas den siste uken før en injeksjon med Glybera, og heller ikke den første dagen etter injeksjonen.
Bør unngås Økt konsentrasjon av rivaroksaban (2-3 ganger), økt risiko for bivirkninger (blødninger). Konsentrasjonsøkningen kan også være avhengig av hvilke anti-HIV-midler som brukes i tillegg til ritonavir. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for rivaroksaban.
Bør unngås Økt konsentrasjon av rivaroksaban (usikkert omfang, kan dessuten være avhengig av hvilke anti-HIV-midler som brukes i tillegg til indinavir), økt risiko for bivirkninger (blødninger).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av rivaroksaban (gjennomsnittlig 50 % i interaksjonsstudie med den kraftige enzyminduktoren rifampicin), risiko for terapisvikt.
Bør unngås Økt risiko for blødning. Hvis kombinasjonen ikke kan unngås
Bør unngåsGjelder bare trombinhemmere og faktor Xa-hemmere som gis peroralt. Midler som gis som infusjon/injeksjon, som argatroban, bivalirudin og lepirudin, kan kombineres med warfarin under nøye overvåkning.Økt blødningsrisiko.
Bør unngås Økt konsentrasjon av rivaroksaban (2-3 ganger), økt risiko for bivirkninger (blødninger).
Bør unngåsUfraksjonert heparin kan likevel brukes i lave doser for å holde venøse eller arterielle katetere åpne, eller i forbindelse med kateterablasjon for atrieflimmer.Økt blødningsrisiko.
Bør unngås Økt konsentrasjon av rivaroksaban (2-3 ganger basert på data med den kraftige hemmeren ketokonazol), økt risiko for bivirkninger (blødninger). På grunn av lang halveringstid for itrakonazol kan interaksjonen vedvare i 1-2 uker etter avsluttet behandling med itrakonazol.
Bør unngås Økt konsentrasjon av rivaroksaban (2-3 ganger basert på data med den kraftige hemmeren ketokonazol), økt risiko for bivirkninger (blødninger).
Bør unngås Mulig økt blødningsrisiko, selv om kontrollerte studier ikke har kunnet påvise dette. De motstridende dataene kan skyldes at det er brukt ulike typer og doser av ginkgo-preparatene.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av rivaroksaban. Basert på data fra kombinasjoner med andre legemidler med tilsvarende egenskaper (for eksempel ciklosporin), kan en økning i apiksabankonsentrasjonen på i størrelsesorden 50 % eller mer forventes. Økningen vil spesielt kunne bli stor hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.
Forholdsregler bør tas Økt blødningsrisiko.
Forholdsregler bør tasGjelder personer med samtidig nedsatt nyrefunksjon.Økt konsentrasjon av rivaroksaban. Basert på data fra kombinasjoner med andre legemidler med tilsvarende egenskaper (for eksempel ciklosporin), kan en økning i apiksabankonsentrasjonen på kanskje i størrelsesorden inntil 50 % eller mer forventes. Økningen vil kunne bli større hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av rivaroksaban, økt risiko for terapisvikt
Forholdsregler bør tasGjelder hvitløk tatt som tabletter/i høykonsentrert form, ikke ved bruk i matlaging.Kontrollerte kliniske studier taler ikke for en interaksjon, men hvitløk er vist å hemme blodplatefunksjonen in vitro og det finnes et fåtall kasuistikker med økt blødningsrisiko.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av rivaroksaban, økt risiko for terapisvikt
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av rivaroksaban (ukjent omfang, kanskje i størrelsesorden 50 %), økt risiko for terapisvikt.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av rivaroksaban (kanskje inntil 50 % basert på data med den kraftige induktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av rivaroksaban (usikkert omfang).
123