Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Enzalutamid - L02BB04
Sildenafil - G04BE03

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
Hvis kombinasjonen må gis, må det forventes at dosen av sildenafil må økes betydelig for å få effekt.

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av sildenafil. Basert på data med andre enzyminduktorer og med andre 5-fosfodiesterasehemmere, må man anta at konsentrasjonen av sildenafil vil kunne synke med 80 % eller mer, dvs. ned til 20 % eller mindre av utgangskonsentrasjonen.

Interaksjonsmekanisme
Økt metabolisme av sildenafil via CYP3A4

Dosetilpasning
Kombinasjonen bør i utgangspunktet unngås på grunn av forventet betydelig reduksjon i effekten av sildenafil. Ved kronisk behandling med sildenafil (pulmonal arteriell hypertensjon) må man regne med en betydelig doseøkning av sildenafil for å kunne forvente klinisk effekt, kanskje helt opp til en 4-dobling til 5-dobling av dosen.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges opp med tanke på nedsatt effekt av sildenafil

Legemiddelalternativer
Bikalutamid induserer ikke leverenzymer. Flutamid er ikke tilstrekkelig undersøkt til å kunne si noe om påvirkning av leverenzymer.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Stocrin

Spigset O, Molden E. Cytokrom P-450 3A4 - kroppens viktigste arena for legemiddelinteraksjoner. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2832-5.

SPC Revatio

SPC Viagra