Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
15 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av olanzapin. Basert på data fra andre kraftige induktorer av CYP1A2, må man regne med at konsentrasjonen av olanzapin kan synke med i størrelsesorden 30-40 % eller mer.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av olanzapin (50-60 %)
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av olanzapin (gjennomsnittlig rundt 50% interaksjonsstudier), økt risiko for terapisvikt
Forholdsregler bør tas Forverrelse av diabetes.
Forholdsregler bør tas Økt kosentrasjon av olanzapin (usikkert omfang, ca. 3 ganger økning vist for CYP1A2-substratet koffein).
Forholdsregler bør tasGjelder i forbindelse med røykestopp.Nedsatt konsentrasjon av olanzapin (30-50 %) hos røykere sammenliknet med hos ikke-røykere. Økt konsentrasjon av olanzapin (50-100 %) med økt risiko for bivirkninger ved røykestopp.
Forholdsregler bør tasGjelder i forbindelse med røykestopp. Det er effekten av å slutte å røyke som gir interaksjonen og ikke behandlingen med røykavvenningspreparatet.Økt konsentrasjon av olanzapin (50-100 %) med økt risiko for bivirkninger ved røykestopp.
Forholdsregler bør tas Nedsatt kolinerg aktivering av kolinesterasehemmere, økt sannsynlighet for terapisvikt og risiko for delir/forvirring
Forholdsregler bør tasGjelder bare nitroglyserin resoribletter/sublingualtabletter, ikke munnspray, plaster eller injeksjonsvæske.Forsinket og/eller mangelfull effekt av nitroglyserin resoribletter/sublingualtabletter.
Forholdsregler bør tasGjelder ved fluvoksamindoser større eller lik 100 mg daglig.Økt konsentrasjon av olanzapin (gjennomsnittlig rundt 2 ganger i interaksjonsstudier), økt risiko for bivirkninger
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av olanzapin. Basert på data fra andre kraftige induktorer av CYP1A2, må man regne med at konsentrasjonen av olanzapin kan synke med i størrelsesorden 30-40 % eller mer.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av olanzapin (anslagsvis 50-100 %), økt risiko for bivirkninger
Ingen tiltak nødvendig Mulig nedsatt konsentrasjon av lamotrigin (20-30 %). Mulig økt konsentrasjon av olanzapin (20-30 %).
Ingen tiltak nødvendig Økt risiko for sedasjon/CNS-depresjon, fremfor alt i kombinasjon med sederende antipsykotika. Økt risiko for hypotensjon og ekstrapyramidale bivirkninger, fremfor alt ved kombinasjon med de antipsykotika der disse bivirkningene er vanligst. Mulig økt risiko for toksisitet av antipsykotika.
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt konsentrasjon av olanzapin (20-40 %) hos pasienter som bruker olanzapin tabletter. Ingen påvirkning hos pasienter som bruker depotinjeksjoner med olanzapin.