Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Johannesurt - Se substanser
Olanzapin - N05AH03

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av olanzapin. Basert på data fra andre kraftige induktorer av CYP1A2, må man regne med at konsentrasjonen av olanzapin kan synke med i størrelsesorden 30-40 % eller mer.

Interaksjonsmekanisme
Johannesurt øker metabolismen av olanzapin via CYP1A2 og eventuelt også via økt glukuronidering.

Dosetilpasning
Dosebehovet av olanzapin vil anslagsvis være dobbelt så høyt i kombinasjon med johannesurt. Interaksjonsgrad vil variere mye og olanzapindosen bør tilpasses ut fra klinisk effekt og evt. bivirkninger. Serumkonsentrasjonsmåling av olanzapin kan være et hjelpemiddel for å kvalitetssikre dosetilpasningen. I stedet for å øke dosen av olanzapin, vil det i mange tilfeller være enklere å sepnere johannesurt.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Det kan være det enkleste å seponere johannesurt. Eventuelt kan oppstart med et annet antidepressivt legemiddel, for eksempel et SSRI-preparat, vurderes. Observer at det tar 1-2 uker fra johannesurt seponeres til interaksjonseffekten er borte.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
Lucas RA, Gilfillan DJ, Bergstrom RF. A pharmacokinetic interaction between carbamazepine and olanzapine: observations on possible mechanism. Eur J Clin Pharmacol 1998; 54: 639–43.

Linnet K, Olesen OV. Free and glucuronidated olanzapine serum concentrations in psychiatric patients: influence of carbamazepine comedication. Ther Drug Monit 2002; 24: 512–17.